Algemene voorwaarden

Start Hiking. Duidelijke voorwaarden

Start Hiking is transparant over de voorwaarden. Bij elke offerte sturen wij onze Algemene Voorwaarden mee. Deze zijn van toepassing op onze huurovereenkomsten en koopovereenkomsten. In onze FAQ vind je van alles over huurperiode, borg en schadebeleid. Ook over het kopen van maaltijden in onze webwinkel vind je van alles in de afzonderlijke FAQ. Hieronder kun je de volledige Algemene Voorwaarden lezen én downloaden waarin deze onderwerpen meer in detail aan bod komen.

Start Hiking hanteert duidelijke en eerlijke voorwaarden. Heb je vragen of opmerkingen over onze voorwaarden? Neem gerust contact met ons op, we leggen graag uit waarom wij deze voorwaarden hanteren en wat deze betekenen.

Onze Algemene Voorwaarden kun je hier downloaden: Algemene voorwaarden Start Hiking 2019.1

Algemene voorwaarden Start Hiking
1. Identiteit van de ondernemer
2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

Verhuur
3. Offertes en reserveringen
4. Huurovereenkomst en bedenktijd
5. Duur van de overeenkomst en overschrijding huurperiode
6. Levering en terugbezorging
7. Verzending en retourzending huurmateriaal.
8. Verplichtingen huurder
9. Waarborgsom
10. Schade onderweg
11. Inspectie bij inleveren, reparatie en vervanging

Koop
12. De Koopovereenkomst
13. Herroepingsrecht
14. Kosten in geval van herroeping
15. Levering en verzending maaltijden.

Algemeen
16. Controleren van producten en recht op reclame
17. Aansprakelijkheid Start Hiking
18. Betaling
19. Annulering
20. Opzegging en ontbinding
21. Toepasselijk recht
22. Bevoegde rechter

1. Identiteit van de ondernemer
Start Hiking is een eenmanszaak gevestigd te Erve Escher 16, 7625NG, Zenderen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74384104 .

2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes en verhuurovereenkomsten gesloten tussen de verhuurder Start Hiking gevestigd in Nijmegen en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen de huurder.
2.2 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de koopovereenkomsten gesloten tussen de verhuurder Start Hiking gevestigd in Nijmegen en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen de koper via de webwinkel op Starthiking.nl.

Verhuur

3. Offertes en reserveringen
3.1 Verhuur van goederen geschiedt op basis van beschikbaarheid en Start Hiking is bevoegd om een offerteaanvraag af te wijzen of een offerte te herroepen vanwege beperkte beschikbaarheid.
3.2 Een door de huurder geplaatste reservering heeft dezelfde status als het aangaan van een huurovereenkomst.

4. Huurovereenkomst en bedenktijd
4.1 Door aanvaarding van de offerte komt een huurovereenkomst tot stand.
4.2 Huurders hebben gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de huurovereenkomst een ontbindingsrecht. Dit recht van ontbinding geldt niet wanneer de huur met instemming van de huurder tijdens de bedenktijd al is uitgevoerd of de consument heeft ingestemd dat er geen ontbindingsrecht geldt.

5. Duur van de overeenkomst en overschrijding huurperiode
5.1 De huurovereenkomst is gesloten voor bepaalde tijd, gerekend vanaf de dag van de ophaaldatum tot en met de retourdatum zoals die in de huurovereenkomst zijn vermeld, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Indien de datum voor retournering van goederen wordt overschreden is huurder aan Start Hiking een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare vergoeding verschuldigd gelijk aan de huurtermijnen die huurder conform de offerte verschuldigd zou zijn.

6. Levering en terugbezorging
6.1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen op te halen en op de einddatum van het huurovereenkomst, aan Start Hiking te retourneren, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Indien de gehuurde goederen eerder worden teruggebracht of terug gestuurd dan de vooraf overeengekomen huurperiode kan geen restitutie van de huurprijs worden verleend.

7. Verzending en retourzending
7.1 Indien Start Hiking zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder middels een externe vervoerder te laten bezorgen, zal Start Hiking er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Start Hiking accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade als gevolg van een vertraagde levering of verlies van goederen door toedoen van de externe vervoerder.
7.2 In geval van retourzenden van goederen aan Start Hiking wordt de retourdatum gesteld op één dag nadat de huurder de goederen heeft overgedragen aan een expediteur, waarbij de datum zoals die door de vervoerder wordt opgegeven of op originele verzendbewijzen van de vervoerder staan vermeld, bepalend zijn. De huurder is gehouden gebruik te maken van het door Start Hiking verstrekte retouretiket voor verzekerde verzending. Start Hiking accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade als gevolg van een vertraagde levering of verlies van goederen door toedoen van de externe vervoerder.

8. Verplichtingen huurder
8.1 De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze huurovereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
a: De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings-, veiligheids- en overige voorschriften zoals die door de fabrikant zijn vastgesteld, te behandelen;
b: Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
c: Start Hiking ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
d: Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Start Hiking te vrijwaren;
e: Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluiten met schriftelijke toestemming van Start Hiking te doen geschieden.
8.2 De huurder dient voor eigen rekening en risico voor de volgende zaken zorg te dragen:
a: Voor de verantwoorde toepassing van het gehuurde middelen de benodigde ervaring en deskundigheid. (zoals professionele begeleiding, trainings- en opleidingscertificaten, enz.)
b: Juiste wijze van opslag, gebruik, vervoer en bescherming tegen nadelige invloeden van buitenaf, alsmede overmatige slijtage.
8.3 De huurder draagt het risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld.

9. Waarborgsom
9.1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Start Hiking een door hem vast te stellen waarborgsom te verstrekken.
9.2 Start Hiking behoudt zich het recht voor de vergoeding zoals bedoeld in artikel 5.2 overeenkomstig de vervallen huurtermijnen met de waarborgsom te verreken, evenals de kosten van reparatie/vervanging als in artikel 12 ‘inspectie bij ontvangst, reparatie en vervanging’ is bedoeld.
9.3 Start Hiking is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan aan de huurder terug te geven.

10. Schade onderweg
10.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Start Hiking te melden. Zonder toestemming van Start Hiking mag de huurder niet tot reparatie overgaan, uitgezonderd het plakken van een slaapmat met de meegeleverde plakset.
10.2 Bij schade die ter verantwoording van Start Hiking ontstaat (productfouten e.d.), heeft de huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden, in welk geval Start Hiking aan de huurder het huurbedrag zal crediteren voor de betreffende goederen.

11. Inspectie bij inleveren, reparatie en vervanging
11.1 Start Hiking zal bij het retourneren van de goederen deze grondig inspecteren op schade waarbij het oordeel van Start Hiking bepalend is.
11.2 Normale slijtage en gebruiksschade waaronder maar niet beperkt tot krasjes, vegen, verkleuringen en/of deukjes van beperkte omvang en die het gebruik van de goederen waarvoor zij bedoeld zijn niet beperken, naar het oordeel van Start Hiking, zijn acceptabel en worden niet bij huurder in rekening gebracht.
11.3 Schade die naar oordeel van Start Hiking niet onder normale slijtage en gebruiksschade valt als bedoeld in artikel 12.2, wordt in rekening gebracht aan de huurder. Onder dergelijke schade valt behoort onder andere, maar niet beperkt tot, scheuren, gaten, breuken, en/of verlies van de goederen en/of schade die normaal gebruik van de producten beperkt.
11.4 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van enig oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht of ingehouden op de waarborgsom overeenkomstig artikel 10.2. 11.5 Indien de huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de Start Hiking terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Start Hiking een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de verkoopwaarde van de gehuurde goederen of is Start Hiking bevoegd deze schadevergoeding ingehouden op de waarborgsom overeenkomstig artikel 10.2

Koop

12. De Koopovereenkomst
12.1 Door aanvaarding van het aanbod op Start Hiking met de daarbij gestelde voorwaarden, komt een koopovereenkomst tot stand.
12.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

13. Herroepingsrecht
13.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
13.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
13.3 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructie om gebruik te maken van het retourformulier.

14. Kosten in het geval van herroeping
14.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van verzending en terugzending voor zijn rekening.
14.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. De oorspronkelijke verzendkosten worden bij volledige retournering van de bestelling terugbetaald.

15. Levering en verzending maaltijden
15.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
15.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
15.3. Start Hiking zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
15.4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
15.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
15.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Algemeen

16. Controleren producten en recht van reclame
De huurder en/of koper is verplicht direct na de levering van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel afwijkingen van het verwachtingspatroon en indien aanwezig Start Hiking daarover binnen 24 uur te informeren. Reclameert de huurder niet, dan wordt de huurder geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

17. Aansprakelijkheid Start Hiking
17.1 Voor schade die de huurder aan zichzelf en/of aan derden, aan eigen goederen en/of goederen van derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Start Hiking in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal Start Hiking ter zake voor alle aanspraken van zichzelf en/of van derden vrijwaren. Voor zover aansprakelijkheid van Start Hiking vast wordt gesteld (al dan niet in een rechterlijke procedure) is deze aansprakelijkheid gemaximeerd tot ten hoogste de factuurwaarde van onderhavige overeenkomst.
17.2 De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

18. Betaling
De betalingstermijn van de door Start Hiking verstrekte factuur bedraagt 14 dagen, tenzij op de verhuurperiode binnen deze termijn ligt, dan geldt een afwijkende betalingstermijn die ten minste 5 dagen voor ingang van de verhuurperiode ligt. De dan geldende betalingstermijn wordt vermeldt op de factuur. De huursom en borg dienen voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan.

19. Annulering
19.1 De huurder kan tot en met 7 dagen voor de ingangsdatum kosteloos annuleren
19.2 Bij annuleren minder dan 7 dagen voor ingangsdatum van de huurperiode is een administratieve vergoeding van 25,00 euro verschuldigd.
19.3 De koper van producten in de webwinkel kan tot de verzending van de bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met de ondernemer.

20. Opzegging en ontbinding
20.1 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Start Hiking bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
20.2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, weer ter beschikking van Start Hiking worden gesteld waarbij artikel 12 van toepassing is.

21. Toepasselijk recht
Op alle door Start Hiking gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

22. Bevoegde rechter
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, zullen voor de kantonrechter van de vestigingsplaats van Start Hiking aanhangig worden gemaakt.